Ponuka

 AKTUÁLNE  PROJEKTY:

ČÍTAME  RADI

Rozvojový projekt financovaný MŠVVaŠ SR.

Cieľ projektu:

Podpora a rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov základných škôl.


 

POMÁHAJÚCE  PROFESIE  V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV

 Národný projekt financovaný z prostriedkov ESF a EFRR.

 Cieľ projektu:

Implementácia princípov inkluzívneho vzdelávania  prostredníctvom podpory pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívneho tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Viac o projekte TU:

Prijímateľ projektu - MPC TU

 

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Projekty zamerané na modernizáciu edukačného procesu a skvalitnenie vzdelávacích výstupov žiakov ZŠ

 

ELEKTRONIZÁCIA  VZDELÁVACIEHO  SYSTÉMU  REGIONÁLNEHO  ŠKOLSTVA

 Národný projekt financovaný MŠVVaŠ SR.

 Cieľ projektu:

Vybudovanie funkčného elektronického vzdelávacieho systému, zriadenie a vybavenie digitálnych  tried v ZŠ a MŠ, prispôsobenie digitálneho obsahu a vyškolenie vybraných pedagogických  zamestnancov.


AKTIVIZUJÚCE  METÓDY  VO VÝCHOVE

 Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci OP Vzdelávanie - Moderné vzdelávanie pre  vedomostnú spoločnosť.

 Cieľ projektu:

Aplikáciou moderných aktivizujúcich výchovných metód formovať hodnotový systém žiakov  ZŠ            detí MŠ s dôrazom na mediálnu, etickú a zdravotnú výchovu.


MODERNÉ  VZDELÁVANIE - DIGITÁLNE  VZDELÁVANIE  PRE  VŠEOBECNO - VZDELÁVACIE  PREDMETY

Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci OP Moderné vzdelávanie - digitálne  vzdelávanie    pre všeobecno-vzdelávacie predmety.

Cieľ projektu:

Obsahová prestavba vzdelávania na ZŠ - inovácia obsahu a metód vzdelávania pre potreby trhu práce.


KOMPLEXNÝ  PORADENSKÝ  SYSTÉM PREVENCIE A OVPLYVŇOVANIA SOCIÁLNO - PATOLOGICKĆH JAVOV V ŠKOLSKOM  PROSTREDÍ

Národný projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci OP Vzdelávanie - Moderné vzdelávanie     pre vedomostnú spoločnosť.

Cieľ projektu:

Prostredníctvom súboru aktivít, realizovaných kvalifikovanými odbornými zamestnancami, zefektívniť systém výchovného poradenstva a prevencie na ZŠ.


ZVYŠOVANIE  KVALITY  VZDELÁVANIA  NA ZŠ A SŠ  S VYUŽITÍM ELEKTRONICKÉHO  TESTOVANIA

 Národný projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci OP Vzdelávanie

 Cieľ projektu:

 Využívaním elektronického testovacieho systému e-Test ako nástroja na učiteľské testovanie  zvyšovať kvalitu vzdelávania na záklanej škole.


LÍDERSTVO  V  ŠKOLE

 Národný projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci OP Vzdelávanie - Moderné          vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.

 Cieľ projektu:

 Vyškolením vybraného odborného tímu pedagógov v oblasti tvorby vzdelávacích programov                a plánov kontinuálneho vzdelávania zabezpečiť tvorbu kvalitného  školského vzdelávacieho  programu, zohľadňujúceho vonkajšie a vnútorné podmienky školy v súlade s jej zameraním                a  potrebami trhu práce.


NOVÉ  TRENDY VZDELÁVANIA UČITEĽOV ANGLICKÉHO  JAZYKA  NA ZŠ

Národný projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci OP Vzdelávanie

Cieľ projektu:

Zvýšenie a rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov pri vyučovaní     anglického jazyka na základných školách, zvýšenie kvality ich ďalšieho vzdelávania a skvalitnenie výučby anglického jazyka pomocou moderných didaktických prostriedkov.

 


Projekty zamerané na rozvoj environmentálnej gramotnosti žiakov a verejnosti

                                                 ZELENÁ  ŠKOLA      

Projekt  zameraný na podporu činnosti, ktoré vedú k enviromentálnemu správaniu sa. Zahŕňa prevenciu pred znečistovaním a poškodzovaním životného prostredia, prevádzkovanie školy v medziach platných enviromentálnych právnych predpisov a enviromentálnu výchovu a vzdelávanie žiakov a pracovníkov školy v spolupráci s miestnou komunitou.

Cieľ projektu:
Tvorivé využívanie zázemia školy pre posilňovanie pozitívneho cítenia žiakov k životnému prostrediu, nájsť cestu zmeny, ktorá vedie k zdravšej, zelenšej a atraktívnejšej škole.

ZDRAVÁ  ŠKOLA

Do celonárodného projektu  je naša základná škola zapojená od roku 2002 s platným certifikátom prideleným v decembri 2003. Projekt je zameraný na zdravie upevňujúcu životosprávu, vytváranie        udržiavanie zdravého prostredia, ako aj na bezpečnosť, ochranu a podporu telesného                      aduševného zdravia.

Cieľ projektu:

Dať  žiakom, pedagógom a ostatným zamestnancom školy, ako aj širokej verejnosti, príležitosť           na dosiahnutie optimálneho zdravia.


                   RADOSŤ  POMÁHAŤ

Grantový projekt s finančnou podporou nadácie Filantropia pod záštitou  predsedu vády SR .

Cieľ projektu:

Integráciou miestnych dobrovoľníkov zlepšiť školské prostredie,skrášliť  a rekultivovať školu tak, aby to čo najvýraznejšie  ovplyvnilo kvalitu života detí a žiakov.

Výsledkom projektu je vybudovanie učebne v prírode - jazierko, bylinná  špirála, hmatový  chodník, slnečné  hodiny a lavičky. 


                                                         RECYKLOHRY

Školský projekt, ktorý v sebe spája vzdelávací program a súťaže so zameraním na triedenie               arecykláciu odpadov.

Cieľ projektu:

 Rozvíjať vzťah detí k životnému prostrediu formou hier, praktických činností a kvízov. Stotožnenie      sa žiakov s výrokom : "Tým, že chránime prírodu, chránime samých seba!"


                                                                          EKOLOGICKÁ  STOPA                                      

Edukačný program v rámci projektu Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny, spolufinancovaný z EF RR. Naša škola je držiteľom certifikátu ES od r. 2011.

Cieľ projektu:

Poskytnúť učiteľom námety na efektívne využitie moderných vyučovacích metód, vrátane projektového vyučovania, pri rozvíjaní environmentálnych zručností žiakov.

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

ZREALIZOVANÉ  PROJEKTY:

PRINED

  Národný projekt inkluzívnej edukácie v rámci OP Vzdelávanie - Moderné vzdelávanie                         pre vedomostnú spoločnosť.
 Cieľ projektu:
 Podporiť inkluzívne prostredie základnej školy, predísť neoprávnenému začleneniu žiakov                  zo sociálne znevýhodneného prostredia do systému špeciálneho školstva.

ŠKOLA TRETIEHO MILÉNIA

 Projekt spolufinancovaný zo zdrojov ES v rámci OP Vzdelávanie - Premena tradičnej školy                   na  modernú.

 Cieľ projektu:
 Prehĺbiť a rozšíriť kľúčové kompetencie žiakov a skvalitniť vzdelávacie výstupy uplatniteľné                   v celoživotnom procese sebarealizácie jedinca inováciou výchovno-vyučovacieho procesu.

                                    ENVIROPROJEKT 2008 „Rešpektujme signály Zeme“

Cieľ projektu:

Vzdelávaním a výchovou žiakov rozvíjať ich environmentálne cítenie a konanie  a propagáciou    enviro ideí podporovať proces harmonizácie človeka s prírodou. Realizáciou projektu zabezpečiť:

 •  erudovanosť pedagógov v oblasti enviroproblematiky
 • aplikácia regionálnej tematiky do výučby
 • zmena hodnotovej orientácie žiakov a občanov v smere k TUR
 • kooperácia vzdelávacích inštitúcií, samosprávy, mimovládnych organizácií pri aktívnej spolupráci pi realizácii rozvojových programov so zreteľom k ochrane ŽP
 • zaktivizovanie vnútorného potenciálu materiálnych a ľudských zdrojov obcí pri ochrane ŽP
 • zapojenie občanov rómskej komunity do spolurozhodovania o kvalite ŽP

ELEKTRONIZÁCIA  A  REVITALIZÁCIA  ŠKOLSKÝCH  KNIŽNÍC
Rok 2006

Názov projektu : ZENIT- zmysel elektronizácie - nový impulz tvorivosti

Rok 2008
Názov projektu: „Tole et lege!“- vezmi a čítaj!

Cieľ projektu:

 • elektronizáciou školskej knižnice skvalitniť jej činnosť
 • aplikáciou informačných technológií v činnosti školskej knižnice inovovať

         a skvalitniť edukačný proces slovenského jazyka a literárnej výchovy

 • vytvárať podmienky pre celoživotné vzdelávanie, organizovať atraktívne

         vzdelávacie aktivity pre širokú verejnosť


ENVIROPROJEKT 2007 „NEDOTKNIME SA HRANICE“
Projekt financovaný z prostriedkov Ministerstva školstva SR.

Cieľ projektu :

Vzdelávaním rozvíjať environmentalizáciu myslenia a konania ľudí. Realizáciou projektu  zabezpečiť vyššiu kvalitu environmentálneho povedomia pedagógov, žiakov a verejnosti v smere trvalo udržateľného rozvoja regiónu.

 Aktivity projektu  - zamerané na rozvoj teoretickej a praktickej prípravy pedagógov pre    zabezpečenie inovácie edukačného procesu environmentálnej výchovy v škole, praktické činnosti žiakov v teréne v súvislosti s analýzou stavu životného prostredia v lokalite, vrátane zaangažovania občanov minoritnej society pre veci verejné, fotovernisáž, výstava s ochutnávkou a workshop pre verejnosť spojený s prednáškami a prezentáciou nápadov žiakov.


JAZYKOVÉ  LABORATÓRIÁ

Rozvojový projekt MŠ SR. Cieľ projektu:

Skvalitniť vyučovanie cudzích jazykov využívaním modernej audiovizuálnej techniky v jazykovom laboratóriu.

Inovačnou výučbou cudzích jazykov rozvíjať kompetencie jednotlivcov a posilniť ich konkurencieschopnosť pri vstupe na domáci a otvorený globálny trh práce.


OTVORENÁ ŠKOLA: INFOVEK
Projekt v duchu myšlienky: „Škola = učiteľka pre širšiu lokálnu komunitu“, sa realizuje v podobe
otvorenia brán učební v čase po skončení vyučovania žiakom, ich rodičom, miestnym obyvateľom  a organizáciám.

Cieľ projektu:

Pripraviť mladú generáciu na uplatnenie sa v informačnej spoločnosti XXI. storočia. Zapojením           sa do siete Infovek sa žiakom našej školy otvára široká škála činností na internete a zaradenie           sa do ďalších ponúkaných podprojektov a teleprojektov.


MICROSOFT IT ACADEMY
 

Projekt umožnuje škole poskytovať  žiakom vzdelanie a skúsenosti s najnovšími technológiami           a produktami spoločnosti MICROSOFT, vďaka čomu môže škola pripraviť svojich žiakov na prácu       v digitálnej spoločnosti a umožnuje im získať a zdokonaľovať počítačovú gramotnosť.


                             PROFESIJNÉ PORADENSTVO PRE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

   "Každý môže v niečom dosiahnuť výnimočnosť, keby poznal svoje prednosti.“
                                                                                                  Baltasar Gracián

Cieľ projektu:

 • Poradiť žiakom pri výbere strednej školy a ich budúceho povolania a zamestnania               sohľadom na súčasné a perspektívne potreby trhu práce, s globálnym cieľom rastu zamestnanosti, založenom na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile.
 • Skvalitnením profesijnej poradenskej činnosti na základnej škole  účinnejšie radiť žiakom pri výbere vhodnej profesie v súlade s ich osobnostnými predpokladmi, potrebou trhu práce a s ohľadom na jeho perspektívny vývoj.
 • Netradičnými formami práce so žiakmi v tejto oblasti  zabezpeciť dostatočný a aktuálny prísun profesijných informácií pre žiakov, a tak sa podieľať na zvýšení zamestnanosti regióne.

 


                                                    „ADAMKO HRAVO – ZDRAVO“

Inšpiračný projekt podpory zdravia  zameraný na utváranie základov správnych psychohygienických návykov, zásad poskytovania prvej pomoci a učenie sa prevencii.

Projekt upriamuje pozornosť na zdravotnú výchovu detí v materských a základných školách s cieľom  rozšíriť a prehĺbiť vedomosti o zdraví, jeho podpore, posilnení a ochrane. Súčasne nenásilnou formou učí deti byt vnímavými voči sebe navzájom, k iným, k svojmu okoliu i prírode.

 

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

INTERNETOVÉ PROJEKTY 

 Rok v krajine  (šk. r. 2004/2005)  –  projekt zahŕňa biologickú a enviromentálnu problematiku        pozorovania stavu živej a neživej prírody. Pozorovaním, meraním a zaznamenávaním cyklických     procesov v krajine si žiaci môžu vyskúšať postupy odbornej vedeckej práce.

 Dedinky (šk. r. 2003/2004) – projekt zameraný na sledovanie zaujímavostí svojho okolia, špecifické    zvyky, osobnosti a publikovanie dokumentačného materiálu na internete.

 Fullova ruža (šk. r. 2003/2004) – teleprojekt zameraný na návrhy pohľadníc s voľnými témami,   ktoré sa skenujú na www.pestr@szm a budú zaradené do žrebovania.

 Hľadáme Stramiho (šk. r. 2003/2004) – vedomostná hra, ktorá rozvíja logické myslenie a schopnosť  pracovať s rôznymi informačnými zdrojmi a výpočtovou technikou.

 Virgal (šk. r. 2003/2004) – teleprojekt zameraný na prezentáciu výtvarných prác žiakov cez počítacové  kreslenie. Výsledkom projektu je virtuálna galéria žiackych prác, ktoré sú uvádzané na  www.gjar.po.sk/virgal

 Lesoochranárska škola (šk. r. 2003/2004) – celoslovenská sútaž, týkajúca sa aktívneho a kreatívneho zapojenia sa do činností, zameraných na ochranu lesov, v rámci ktorých sa realizovala napr. výsadba ihličnatých, listnatých a ovocných stromčekov v okolí školy, zber papiera v spolupráci  s obecným úradom a miestnou komunitou a ďalšie aktivity.

 

 

  

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Tušická Nová Ves 64
  072 02 Tušická Nová Ves 64
 • 056/6495713 - riaditeľka školy Mgr. Lenka Brecková

  0911 916 808 - učitelia - zborovňa

  0908 822 206 - špeciálny pedagóg

  056/6882995 - ekonómka

  0905 716 799 -
  školská jedáleň

  0910 240 085 - materská škola

Fotogaléria